October 29, 2014

Two chairs


November 2013, Votanikos, Athens